GDPR

Termeni şi Condiţii

Reguli generale

Accesul pe domeniul www.coconstudio.ro şi subdomeniile sale este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare client), ce respectă termenii și condițiile de mai jos.

Ne asumăm dreptul de a modifica prevederile acestor termeni şi condiţii fără o altă notificare.

Domeniul www.coconstudio.ro este deţinut de o persoană fizică şi operat de compania S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D., CUI: 35661609, inregistrata la Registrul Comertului J52/85/2016, adresa: str. Tabiei, nr 65, mun.Giurgiu, jud. Giurgiu prin intermediul unicului său asociat Costin Gheorghe.

Acest site este in concordanta cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe această pagină puteţi găsi detaliile complete cu privire la interacţionarea cu acest site şi datele prelucrate în urma utilizării sale.

Răspunderea contractuală

Prin folosirea site-ului, clientul îşi asumă răspunderea pentru păstrarea confidențialităţii parolei de acces – acolo unde este cazul -, în condiţiile legii fiind responsabil de activitatea derulată.

Nu putem fi ţinuţi responsabili pentru orice revendicare, pierdere, daune indirecte, prejudiciu, incidente sau orice tip de consecinţă care decurge din utilizarea site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, sau pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră de eventuali viruşi. Nu ne asumăm răspunderea pentru întârzierea postărilor pe site (inclusiv de limitarea utilizării) a evenimentului dumneavoastră.

Reclamaţii

Eventualele nemulțumiri legate de utilizarea site-ului ne vor fi comunicate direct, prin email la adresa contact@coconstudio.ro .

Reclamaţia dvs va fi înregistrată și veţi primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulţumirii dvs, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu publice eventualele nemulţumiri (în mediul online sau offline, pe rețelele de socializare, sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate proprietarului site-ului pentru prejudiciul de imagine astfel adus.

Copyright

Conținutul prezentului site, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, inclusiv, dar fără a se limita la logo, conţinut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. Este nepermisă copierea, publicarea, distribuirea, completarea, modificarea, utilizarea, îndepărtarea logo-ului fotografiilor,  vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D.

GDPR – Solicitare Acord / Informare generală cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

S.C.COCON ARHIFOTO S.R.L.-D.  se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, şi să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă utilizarea lor nu este în conformitate cu Legea nr. 677/2001.

Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.

Pentru siguranta datelor clientilor nostri am asigurat parolarea tuturor device-urilor care contin date personale ale clientilor, unde sunt stocate fotografiile clientilor si colaborarea si comunicarea cu firma de contabilitate,  protejarea cu parola a tuturor harddiskurilor externe, stick-urilor USB, pentru a fi in conformitate cu prevederile GDPR. Fotografiile si datele personale vor fi stocate in cloud-ul furnizorului de e-mail si al retelelor de socializare unde sunt postate.

Menţionăm că nu folosim nici un serviciu de newsletter pentru care să fie necesară crearea unui profil sau abonament.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării serviciilor comandate, comunicării cu dvs şi oferirii de răspunsuri la eventualele reclamații,  precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare serviciilor, de prezentare in scopuri de publicitate/marketing, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, ,  număr de telefon, adresa de e-mail, CNP şi adresa de domiciliu. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal în afară de cele strict necesare.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele noastre.

Menţionăm că domeniul www.coconstudio.ro şi subdomeniile sale nu utilizează cookies.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează, datele cu caracter personal sunt şi vor fi colectate și prelucrate de S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D.

Aceste date vor fi furnizate cu consimțământul dvs. (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor şi utilizate de noi în scopul unei bune comunicari între societatea noastră şi dvs.în calitate de client, dar şi pentru facturare, precum și, în mod ocazional, pentru transmiterea către dvs.a ofertelor promoționale (via retele de socializare sau e-mail).

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Art. 6 lit f. GDPR) – “prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”

Cine are acces la datele cu caracter personal?

S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D  utilizează diferite servicii (”persoane împuternicite de operator”), de la furnizori interni sau externi cărora le transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs. Firma noastră va apela doar la persoane împuternicite ce prezintă garanţii pentru aplicarea unor măsuri tehnice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele din Regulament, asigurând protecţia drepturilor dvs.

Datele cu caracter personal transferate şi categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați sunt următoarele:

 1. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 2. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 3. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;
 4. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 5. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 6. Servicii telefonie – numărul de telefon;

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate pe durata derulării relaţiilor contractuale cu dvs., precum şi ulterior, pentru o perioadă rezonabilă, ce nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de client, aveţi următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea S.C.COCON ARHIFOTO S.R.L.-D.o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal ce vă privesc, precum şi acces la datele respective.

Puteți intra în posesia datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării, furnizate societății noastre.

Pentru orice alte copii solicitate de dvs., S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative;

Dacă introduceţi cererea în format electronic informaţiile vă vor fi furnizate într-un format electronic, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format.

– dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine din partea S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. are obligaţia de a şterge datele respective, atunci când:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageâi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române.

S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. vă va comunica orice ștergere a prelucrării datelor, dacă veţi solicita acest lucru;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal care sunt eronate, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. vă va comunica orice rectificare a datelor, dacă veţi solicita acest lucru;

– dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a obține din partea S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. restricţionarea prelucrării în cazul în care vă aflaţi într-unul din următoarele cazuri:

 • contestaţi exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. prevalează asupra drepturilor dvs.

S.C.COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. vă va comunica orice restricţionare a prelucrării datelor, dacă veţi solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D

– dreptul la opoziţie – în orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

– dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveţi acces la datele dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: contact@coconstudio.ro .

Atunci când este posibil, vă vom furniza informațiile solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informaţiile furnizate, precum și orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit de către S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D.. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. poate:

(i) să perceapă o taxă, ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Informaţiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliţie, instanţele de judecată şi altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora şi în limitele prevăzute de lege.

Forţa majoră

Părţile contractante nu răspund de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – sau/şi neexecutarea la termen de a obligaţiilor revenite în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege, din motive independente de părţi.

Partea ce invocă forța majoră e obligată să notifice celeilalte părţi, producerea evenimentului în termen de 5(cinci) zile lucratoare și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării eventualelor consecinţe.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Neînţelegerile intervenite între S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. și client în legătură urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eşec, să fie supuse instanțelor competente.

Dispoziţii finale

Acest site vă oferă dreptul de a îl accesa şi utiliza sub rezerva acceptării acestor termeni şi condiţii. Accesând şi utilizând site-ul vă oferiţi neechivoc și automat acordul pentru respectarea termenilor şi condiţiilor de pe site. Menţionăm că domeniul www.coconstudio.ro şi subdomeniile sale nu utilizează cookies.

S.C. COCON ARHIFOTO S.R.L.-D. are dreptul de a modifica termenii și condiţiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Clientul are obligaţia de a citi termenii și condiţiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligaţia de a respecta întocmai termenii şi condiţiile de pe site fără a pretinde necunoaşterea acestora.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial